: : : หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม !! ................Welcome to Phrae Agricultural Research and Development Centre : : :
สารบัญ ศวพ.แพร่

ศวพ.แพร่

 

Web links
กรมวิชาการเษตร
สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตที่ 1
สถาบันวิจัยยาง
สำนักควบคุมพืช และวัสดุุการเกษตร
ศวพ.แม่ฮ่องสอน
ศวพ.น่าน
ศวพ.ลำปาง
ศวพ.เชียงราย
ศวพ.เชียงใหม่
สถานการณ์น้ำ จ.แพร่
พยากรณ์อากาศ จ.แพร่

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ จะมีการจัดงานครบรอบ 30 ปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร จึงขอเชิญ ประชาชน นิสิต นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทุกหน่วยงาน ร่วมงานในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ สนามฟุตบอล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

 

ภาพ/กิจกรรม

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรแพร่ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานตามนโยบายของจังหวัดแพร่่ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
สารวัตรเกษตรออกตรวจร้านค้าจำหน่าย ปุ๋ยเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อป้อมปราม และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดแพร่ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
คณะข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ รับเสด็จและถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร แด่สมเดํจพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเสด็จตรวจเยื่ยม โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่่ร่วมสนับสนุนโรงเห็ดโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมวิชาการเกษตร
GAP online
สารบรรณอิเลคทรอนิคส์
สวพ.1

 

แก้ไขล่าสุด 22-Oct-2015 10:07
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
205 หมู่ 5 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์/โทรสาร 054 521387, 556526
Webmaster